Privacy policy


Privacy policy

Wie zijn wij?
Deze website is een digitaal wandelplatform van: - Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse Ondernemingsnummer: 0473.887.659 toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be

Bescherming van uw privacy – Verantwoordelijke verwerker
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw hecht veel belang aan uw privacy en wil de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywetgeving (wet van 30 juli 1998) zorgvuldig naleven. In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens is Toerisme Vlaamse Ardennen vzw de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In deze privacyverklaring worden naast het privacybeleid, ook de praktijken en keuzes beschreven die werden gemaakt over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden onderaan de startpagina van deze website.

Verwerking van persoonsgegevens – doeleinden en rechtsgronden
Het staat u vrij deze website te bezoeken, informatie in te winnen over vele, mooie wandelroutes in de 16 gemeenten van de Vlaamse Ardennen en er kennis te nemen van bezienswaardigheden en horecazaken langs deze wandelroutes, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken of achter te laten.

Indien u er voor kiest om ons uw persoonlijke informatie mee te delen door een routeprobleem te melden, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Onder ‘verwerken’ verstaan wij elke vorm van - al of niet geautomatiseerde - verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Indien u ons persoonlijke informatie overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: 

 • in het kader van onze communicatie met u - voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluitingvan de wandelproductinformatie;
 • om u te informeren over de stand van zaken van de wandelproducten

De verwerking van uw gegevensvoor de hierboven beschreven doeleinden is steeds gebaseerd op één van de volgende rechtsgronden:

 • een wettelijke verplichting;
 • de goede vervulling van de taak van de organisatie
 • de uitvoering van een vraag/mededeling van u
 • wanneer u hiervoor de toestemming geeft

Proportionaliteit en vertrouwelijkheid
Wij vragen enkel de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden en springen hier zorgvuldig mee om. De ‘vertrouwelijke’ verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen.

Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - privacybeleid
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden overgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

 • bij het melden van een routeprobleem om u te melden dat het routeprobleem werd ontvangen en er gevolg aan zal worden gegeven door de bevoegde dienst(en) van de gemeente
 • persoonsgegevens van horecazaken (eventueel e-mailadres) langs de wandelroutes die door de gemeenten worden verzameld en ingegeven

Rechten van betrokkenen
Onder de privacywetgeving (GDPR) heeft iedereen een aantal rechten. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw erkent en respecteert deze rechten. Als betrokkene heb je volgende rechten:

 • Informatie en inzage: u kan uiteraard inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan graag meer over het hoe en het waarom we die gegevens in het kader van dit project verwerken;
 • Rectificatie: hebt u een idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan;
 • Vergetelheid: u kan uw persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op de website, laten verwijderen. Het kan zijn dat we ook in onze administratie die gegevens dan nog moeten verwerken;
 • Beperking: Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan u die verwerking ook laten inperken;
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw gegevens kan u bezwaar indienen;
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de GDPR om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan met ons contact op.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings ter opvolging van uw melding van een routeprobleem, dan kan u deze toestemming steeds terug intrekken.
Om uw rechten uit te oefenen, kan u ons een schriftelijk en gedagtekend verzoek bezorgen via toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be of met een brief naar ons postadres.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen en klachten 
Voor elke vraag of klacht in verband met deze privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens, kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming of Toerisme Vlaamse Ardennen vzw bereiken via volgende e-mailadressen:

 • privacytov@oost-vlaanderen.be
 • toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be

  of een brief sturen naar:
 • Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse

In geval van een klacht zal Toerisme Vlaamse Ardennen vzw in samenwerking met haar gemeentebesturen in de regio Vlaamse Ardennen alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Dit kan via e-mail op "contact@toezichtcommissie.be of met een brief naar Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, Havenlaan 88, 1000 Brussel of telefonisch op het nummer +32(0)2 553.50.47".